• All
  • Solution Portfolio

WebArgus – Dưới 0.1 giây để khôi phục kể từ khi phát hiện tấn công web

YubiKey – Xác thực 2FA mạnh hơn OTP

KnowBe4 – Đào tạo Nhận thức Bảo mật cho Doanh nghiệp

syslog-ng – Giải pháp Quản trị Log

Fidelis – phát hiện và phản ứng mối nguy

Giám sát người dùng đặc quyền

PrivX – Quản lý truy cập ZERO TRUST

Giải pháp truyền file tự động

Quản trị gian lận doanh nghiệp

OpenOTP MFA Suite – Xác thực đa tham số

Quản lý khóa SSH