This post is also available in: English

Secure Shell (SSH) vẫn là giao thức phổ biến trong thực tế dành cho Linux, quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị mạng và các nhóm hỗ trợ ứng dụng để kết nối an toàn với các máy chủ và ứng dụng. Truy cập SSH được thực hiện bằng cách sử dụng các khóa SSH.

Tương tự mật khẩu, khóa SSH là thông tin quan trọng giúp truy cập đến dữ liệu. Tuy nhiên, khác với mật khẩu, khóa SSH thường không được quản lý, mặc dù số lượng khóa có thể gấp nhiều lần so với mật khẩu. Bảo mật và quản lý khóa mã hóa SSH cũng quan trọng như quản lý mật khẩu trong môi trường doanh nghiệp.

Có rất nhiều giải pháp giúp đơn giản hóa việc quản lý vòng đời khóa SSH. Tuy nhiên, chỉ một số trong đó được trang bị để xử lý sự phức tạp của môi trường kỹ thuật số hiện đại, phân tán với các tài sản chính bao gồm hàng trăm nghìn khóa mã hóa và các dịch vụ đám mây động.

Khi đánh giá một giải pháp quản lý khóa SSH cho doanh nghiệp, cần chú ý đến các khả năng chính sau đây:

  1. Phát hiện những khóa khó tìm và quản lý vòng đời khóa SSH tập trung
  2. Thay thế các khóa dễ bị tấn công, chưa được quản lý và vi phạm chính sách
  3. Thực thi các chính sách và yêu cầu tuân thủ thông qua phần mềm
  4. Triển khai không xâm nhập, không gây ra thay đổi đối với kiến trúc CNTT chính
  5. Tự động hóa toàn bộ vòng đời SSH để đơn giản hóa nỗ lực tuân thủ
  6. Giảm chi phí quản lý khóa với quyền truy cập Zero Trust đúng lúc (Just-In-Time JIT) – không cần khóa

Để tìm hiểu thêm thông tin về giải pháp quản lý khóa SSH cho doanh nghiệp, vui lòng tải hướng dẫn từ SSH.COM tại đây: https://info.ssh.com/enterprise-ssh-key-management-buyers-guide-for-zero-trust

DT Asia là nhà phân phối giá trị gia tăng của SSH.COM tại khu vực Đông Nam Á trong vòng 15 năm qua. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các tổ chức chính phủ, tài chính và các tổ chức chăm sóc sức khỏe.