This post is also available in: English

Phát hiện & Định danh

Phát hiện mối đe dọa trong mạng CNTT là thực hiện phân tích toàn bộ hệ sinh thái bảo mật để xác định hoạt động độc hại bất kỳ  có thể xâm phạm mạng.

Khi phát hiện thấy một mối đe dọa, cần phải thực hiện các nỗ lực giảm thiểu để vô hiệu hóa mối đe dọa một cách thích hợp trước khi nó có thể khai thác lỗ hổng bất kỳ hiện có trên hệ thống.

 

Thu thập, lọc, chuyển đổi, làm giàu và cung cấp log để kiểm tra hoặc phát hiện mối đe dọa trong mạng

syslog-ng là phần mềm quản lý log được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu. Nó được thiết kế để đạt hiệu quả tối đa và có tính linh hoạt với khả năng xử lý tải mức doanh nghiệp và định tuyến đến nhiều điểm đích ngay cả khi chỉ với một đối tượng chạy đơn lẻ.
Thêm vào đó là khả năng đảm bảo giảm thiểu thất thoát log với Giao thức truyền tải log tiên tiến, bộ đệm và kiểm soát luồng cũng như mã hóa log đầy đủ khi chuyển tiếp cũng như khi không dùng đến. Đối với doanh nghiệp, không có giải pháp thay thế nào tốt hơn syslog-ng.

Các sản phẩm chính:

Z

syslog-ng Premium Edition

Z

syslog-ng Store Box (SSB)

Phát hiện, sàng lọc và khắc phục các mối de đọa tiên tiến

Fidelis helps outperform, outmanoeuvre and outfight cyber attackers at every step to keep business operations and
data safe. Threats come from every angle and many organisations lack complete visibility of their cyber terrain,
allowing cyber attackers to lurk undetected as they take aim at sensitive data or look to disrupt business operations.
To gain the decisive advantage, security teams need to think like their adversary. This means having greater visibility
across the different layers within their environment as well as the automation to scale detection and response
capabilities.

Featured products:

Z

Fidelis Elevate XDR

About Us

From hardware appliances to software solutions and training, DT Asia understands cybersecurity challenges and can deliver solutions that help detect & identify, protect & secure, authenticate & authorise, and degauss & destroy.

Contact Us

Address

21 Bukit Batok Crescent,
#02-72 WCEGA Tower,
Singapore 658065

Phone

+65 6266 2877