Chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt Lunch & Learn session giới thiệu 2 giải pháp: syslog-ng và Fidelis.